Koncepcja pracy przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Katolickie w Nakle nad Notecią pracuje zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz zaleceniami podstawy programowej. Jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

W naszym przedszkolu zapewniamy opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

Wspieramy rozwój dziecka, rozpoznajemy i zaspakajamy jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwiamy rozwój talentów i zainteresowań. Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Zapewniamy warunki do twórczego działania, dzięki temu dzieci przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. W naszym przedszkolu wychowujemy dzieci do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Wspieramy dziecko w wyrażaniu swoich oczekiwań i pragnień tak, aby inni je rozumieli. Każde dziecko jest dla nas ważne, zapewniamy mu pełną akceptację i bezpieczeństwo. Tworzymy warunki edukacyjne, w których dziecko potrafi obdarzyć uwagą drugą osobę, aby wiedzieć co ona mówi i zrozumieć proste polecenia, chce pomagać innym na miarę swoich możliwości a także potrafi współpracować z rówieśnikami w taki sposób, że może brać udział w zabawach gdyż umie spokojnie czekać na to, czego nie może otrzymać natychmiast i rozumie, że inni ( dorośli, rówieśnicy) mają ograniczone możliwości spełniania pragnień. W naszym przedszkolu wspieramy dzieci w rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i talentów poprzez zachęcanie i wdrażanie do poznawania świata, aby potrafiły zrozumieć to, co się wokół nich dzieje i w czym uczestniczą. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Podejmowane działania są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą.

Nasze przedszkole wychowuje dzieci zgodnie z Wiarą Katolicką , nikomu nie narzucając naszych poglądów. Katolicki charakter naszej placówki realizowany jest poprzez zajęcia Katechezy, codzienne wspólne modlitwy przed posiłkami , czytanie Biblii Dziecięcej, wyjazd wszystkich dzieci z mamami na pielgrzymkę z okazji Dnia Matki do Sanktuarium Matki Boskiej Góreckiej w Górce Klasztornej, udział dzieci starszych w Rekolekcjach Wielkopostnych oraz we mszy Świętej Popielcowej. Szczególnie eksponujemy wartości Rodziny i wrażliwość na drugiego Człowieka w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych (akcje charytatywne na rzecz Domu Małego Dziecka , Podziel się z Bliźnim , Wspólna z Rodzicami Wigilia , Wspólne dla wszystkich Dzieci Śniadanie Wielkanocne).

W realizacji różnych sytuacji edukacyjnych szczególną uwagę zwracamy na :

Bezpieczeństwo: poczucie miłości, ciepła i akceptacji. Zaspokojenie potrzeb odpowiednio do wieku i oczekiwań , to spokój o zdrowie i życie w przyjaznym otoczeniu.

Aktywność: możliwość realizacji naturalnej potrzeby dziecka, rozwijanie zainteresowań i pasji , poznawanie siebie i innych oraz świata , możliwość spełniania własnych pomysłów i pragnień.

Radość: codzienne zadowolenie z zabawy i pracy , możliwość przeżywania sukcesów podczas odkrywania , zdrowie i życzliwość innych.

Humanizm: uznawanie praw ,uczuć innych , poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka.

Podstawowym założeniem naszej pracy jest oparcie kształcenia na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz opartej na naturalnej ciekawości i twórczości.

Za rzecz szczególnie ważną uznaliśmy stwarzanie jak najbardziej różnorodnych i ciekawych sytuacji dydaktycznych, które służą rozwojowi indywidualnemu i interpersonalnemu każdego dziecka.

Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Preferujemy zasadę: „NIE WSZYSCY, NIE TO SAMO, NIE TAK SAMO”.

Tak rozumiana edukacja obejmuje zarówno stronę poznawczo – instrumentalną, związaną z poznawaniem rzeczywistości i wpływaniem na nią, jak i emocjonalno – motywacyjną, polegającą na kształceniu stosunku dziecka do świata i ludzi, jego motywów, uczuć, przekonań i postaw, wartości i celu życia oraz cech charakteru, wzbogacaniu jego świadomości i przeżyć.

W naszym Przedszkolu niezwykle istotne jest stworzenie podwalin pracy z dziećmi w oparciu o założenia, wytyczne i najnowsze osiągnięcia psychologii rozwojowej.

Równie ważne, co osiągnięcie najwyższej jakości nauczania jest stworzenie podwalin projektu wspierającego procesy rozwojowe i stymulującego możliwie najpełniejszy rozwój dziecięcej osobowości. Dlatego merytoryczne stało się opracowanie koncepcji kształtującej indywidualność, wspierającej asertywność, dającej wiarę we własne możliwości i siłę do rozwijania własnych skrzydeł, wspierającej rozwój poczucia własnej wartości, ale także wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy.

Naszą ambicją jest stworzenie środowiska, w którym nauka i zabawa przebiegać będzie niezwykle ciekawie, łagodnie i jednocześnie bardzo efektywnie a wszyscy uczestnicy poczują się bardzo dobrze zarówno w formach pracy jak i w otoczeniu.

Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Z radością zapraszamy dzieci do naszego Przedszkola.